Hardsyssel og ni herreder - Historisk Samfund for Hardsyssel

Gå til indhold

Hardsyssel var i middelalderen et syssel og den gamle betegnelse på Vestjylland, svarende til lidt mindre end Ringkøbing Amt mellem kommunalreformen i 1970 og kommunalreformen i 2007.
Hardsyssel omfatter ni herreder - Hammerum, Bølling, Nørre Horne, Hind, Ulfborg, Vandfuld, Skodborg, Hjerm og Ginding.
Herreder
Herredsinddelingen i Danmark dannede tidligt grundlag for den kongelige lokalforvaltning. Kongens stedlige repræsentant, ombudsmanden (senere lensmanden), havde et embedsområde, der oprindeligt udgjorde et herred. I senmiddelalderen og især i 1500- og 1600-tallet kom lenene til at omfattede flere herreder, undertiden op til 10 herreder.
Efter enevældens indførelse blev der i 1680-erne og senere gennemført en sammenlægning af herredsting - enten ved en indbyrdes sammenlægning eller ved, at et eller flere herredsting blev lagt sammen med byting eller landbirker. Som følge af de administrative opgaver, der i løbet af enevælden blev pålagt herredsfogederne, blev herrederne tillige forvaltningskredse - politikredse med herredsfogeden som politimester.
Ser man bort fra købstæder og birker, vedblev herredet også efter Retsplejelovens ikrafttræden i 1919 at ligge til grund for inddelingen i rets- og politikredse indtil en ændring af Retsplejeloven i 1956.
I kirkelig henseende har herredet siden middelalderen og indtil 1970 dannet grundlag for Danmarks inddeling i provstier.

.

Tilbage til indhold